Cílem Auditního checklistu je poskytnout souhrnný rámec povinností, které jsou pro jednotlivé typy subjektů (správce a provozovatel kritické informační infrastruktury (dále jen “KII”), správce a provozovatel významného informačního systému (dále jen “VIS”), správce a provozovatel informačního systému základní služby (dále jen “ISZS”), poskytovatel digitální služby (dále jen “DSP”)) vyžadovány v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 Sb.).

Auditní checklist zahrnuje tyto právní předpisy:

– Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (dále jen “ZKB”)
– Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen “VKB”)
– Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/151 ze dne 30. ledna 2018, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148, pokud jde o bližší upřesnění prvků, které musí poskytovatelé digitálních služeb zohledňovat při řízení bezpečnostních rizik, jimiž jsou vystaveny sítě a informační systémy, a parametrů pro posuzování toho, zda je dopad incidentu významný (dále jen “PNK”).

(Veškeré dokumenty, včetně aktuální verze checklistu jsou dostupné na stránkách NÚKIBu – https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/regulace-a-kontrola/podpurne-materialy/).